Lampy | RUMRUK | oryginalnie :)
 

Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

• Właścicielem sklepu RUMRUK.com jest RUMRUK Piotr Srebro, ul. Przerwy-Tetmajera 4/1, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 9930299908
• Adres do korespondencji: RUMRUK Piotr Srebro, ul. Przerwy-Tetmajera 4/1, 43-300 Bielsko-Biała, z dopiskiem Sklep Internetowy RUMRUK.COMII. DEFINICJE

Adres elektroniczny – aktywne konto e-mail służące w czasie realizacji zamówienia do stałego kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Cena sprzedaży - to cena produktu wraz ze wszelkimi opłatami i podatkami bez kosztów dostawy. Cena sprzedaży podawana jest w złotych polskich.
Dostawca – przewoźnik współpracujący ze Sprzedającym
Dzień roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Klientem jest pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z sklepu internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę.
Konsumentem jest Klient zawierający umowę sprzedaży w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, oraz Klient będący osobą fizyczną, zawierający umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Konto Klienta – rozwiązanie systemowe oferowane przez Serwis, pozwalająca na korzystanie ze Sklepu, zgodnie z jego aktualną funkcjonalnością.
Koszyk – funkcjonalność oferowana Klientowi przez Serwis, pozwalająca na realizację zamówień.
Forma płatności – sposób dokonania zapłaty za zakupiony Produkt, polegający w szczególności na realizacji płatności w postaci systemu płatności elektronicznych zaakceptowanego przez Sprzedającego.
Produkt – przedmiot dostępny w Sklepie i oferowany Klientowi do zakupu.
Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady korzystania ze Sklepu internetowego, dostępny pod adresem https://www.rumruk.com/regulamin.
Serwis – domena internetowa www.rumruk.com zawierająca treści oraz funkcjonalności pozwalające w szczególności na składanie zamówień, zarządzanie nimi oraz ich realizację.
Sprzedający – (także Sprzedawca) RUMRUK Piotr Srebro w Bielsko-Biała.
Sklep internetowy to serwis prowadzony i zarządzany przez Sprzedawcę, służący Klientom do składania Sprzedawcy ofert zakupu wskazanych w serwisie produktów na warunkach cenowych tam określonych.
Warunki oznaczają warunki sprzedaży w sklepie internetowym RUMRUK Sklep (dalej „Sklep internetowy”), wynikające z niniejszego Regulaminu.III. REJESTRACJA KLIENTA I WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

1. W celu korzystania z Serwisu konieczne jest spełnienie poniższych warunków:
a. dostęp do sieci Internet,
b. korzystanie z przeglądarki internetowej,
2. Korzystanie z Serwisu jest uzależnione od akceptacji cookies oraz polityki prywatności dostępnej pod adresem: POLITYKA PRYWATNOŚCI (www.rumruk.com). Brak akceptacji plików cookies może skutkować niewłaściwym funkcjonowaniem Serwisu.
• Zawarcie umowy sprzedaży nie wymaga rejestracji konta Klienta. O rejestracji konta Klienta Klient decyduje samodzielnie. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami, Sprzedający jest uprawniony do odmowy wyrażenia zgody na rejestrację Klienta w Sklepie internetowym.
• Rejestracja klienta polega na wypełnieniu formularza dostępnego na stronie internetowej i aktywacji konta w systemie informatycznym Sklepu internetowego poprzez uruchomienie w przeglądarce internetowej, strony internetowej znajdującej się pod adresem URL zamieszczonym w wiadomości wysłanej przez Sprzedającego do Klienta.
• Klient zobowiązany jest do zachowania w poufności danych niezbędnych do logowania. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez osoby trzecie, które weszły w posiadanie danych niezbędnych do logowania, chyba że odpowiedzialność ta wynika z przepisów powszechnie obowiązujących.
• Dokonując rejestracji konta Klienta, Klient potwierdza, że zapoznał się z warunkami korzystania ze Sklepu internetowego określonymi w niniejszym regulaminie oraz, że je akceptuje w całości.
• Konto Klienta jest ważne bezterminowo. Z chwilą potwierdzenia Konta Klienta, pomiędzy Klientem i Sprzedającym dochodzi do zawarcia umowy świadczenia usługi dostępu do Konta Klienta pomiędzy na warunkach, które określa Regulamin. Klient uprawniony jest do usunięcia Konta Klienta, przy czym dane Klienta wskazane w usuniętym Koncie Klienta mogą być przechowywane przez Sprzedającego, jeśli potrzeba ich gromadzenia wynika z obowiązujących w tym zakresie przepisów, w szczególności przepisów podatkowych.
• Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych przez Klienta podczas rejestracji za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. Sprzedawca uprawniony jest do usunięcia konta założonego w systemie informatycznym Sklepu internetowego w przypadku, gdy podane dane są oczywiście nieprawdziwe.
• Klient może korzystać z Konta Klienta zgodnie z jego przeznaczeniem i zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Korzystanie z Konta Klienta jest nieodpłatne.
• Jakakolwiek ingerencja w Serwis, a w szczególności w jego funkcjonalności lub strukturę, jest zabroniona. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dochodzenia ewentualnych szkód powstałych w wyniku działania Klienta.
• Sprzedający uprawniony jest do zablokowania Konta Klienta, jeżeli jego działanie w ramach Serwisu może naruszać obowiązujące przepisy prawa, chronione przepisami prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia Regulaminu.
• Sprzedający dołoży należytej staranności, aby Sklep funkcjonował w sposób nieprzerwany. Sprzedający zastrzega, że w funkcjonowaniu Sklepu mogą wystąpić przerwy, w szczególności w celu dokonania aktualizacji danych, naprawy systemu lub dokonania innych prac konserwacyjnych, o czym sprzedający poinformuje na stronie Sklepu.
• Logowanie do Konta Klienta następuje przy użyciu podanych przez Klienta danych wymaganych przez system.IV. DANE OSOBOWE

• Podanie następujących danych osobowych przez Klienta będącego osobą fizyczną jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy sprzedaży:
a) imię i nazwisko,
b) adres poczty elektronicznej,
c) adres zamieszkania,
d) adres do wysyłki jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
e) telefon kontaktowy,
f) numer NIP w przypadku Klientów prowadzących działalność gospodarczą.
• Dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Sprzedającego działającego w charakterze administratora tych danych osobowych w zgodzie z ustawą z dnia 12 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
3. Dalsze informacje odnośnie przetwarzania danych osobowych Klienta zawarte są w Polityce Ochrony Danych Osobowych (PODO) dostępnej w polityce prywatności stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu. Klient oświadcza, że zapoznał się z PODO i akceptuje jej treść.V. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY, FORMA PŁATNOŚCI

• Złożenie zamówienia polega na dokonaniu wyboru danego Produktu poprzez dodanie go do Koszyka, wskazanie sposobu dostawy spośród udostępnionych przez Sprzedającego, a w szczególności miejsca dostarczenia Produktu oraz danych do wystawienia faktury VAT, wybranie Formy płatności spośród udostępnionych przez Sprzedającego.
• Przed potwierdzeniem zamówienia Klient otrzymuje podsumowanie zamówienia wraz ze wskazaniem łącznej ceny zamówienia, obliczonej poprzez dodanie cen poszczególnych Produktów oraz kosztów ich przesyłki na adres wskazany przez Klienta.
• Przedstawione ceny sprzedaży produktów są wiążące w przypadku skutecznie złożonego zamówienia i obowiązują wyłącznie w przypadku zawarcia umów sprzedaży w Sklepie internetowym.
• Informacje o warunkach dostawy, w tym o sposobie dostawy, kosztach dostawy i terminie dostawy zamówionych produktów znajdują się na stronie internetowej Sklepu internetowego i Klient ma możliwość zapoznania się z nimi przed złożeniem zamówienia.
• Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
• Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę za pomocą poczty elektronicznej złożonej oferty zakupu.
W przypadku Klientów niebędących Konsumentami, Sprzedający jest uprawniony w terminie do 7 dni roboczych od potwierdzenia oferty zakupu, do odstąpienia od umowy sprzedaży. Odstąpienie następuje poprzez złożenie Kupującemu oświadczenia o odstąpieniu za pomocą poczty elektronicznej.
• Warunkiem realizacji zamówienia, rozumianej jako wysłanie zamówionych produktów do Klienta, jest zaksięgowanie ceny sprzedaży wraz z kosztami dostawy na rachunku bankowym Sprzedawcy lub otrzymanie przez Sprzedawcę potwierdzenia zapłaty przed podmiot obsługujący płatności elektroniczne.
W przypadku nieotrzymania przez Sprzedawcę ceny sprzedaży wraz z kosztami dostawy w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, Sprzedawca uprawniony będzie do odmowy realizacji zamówienia, a nadto do odstąpienia od umowy sprzedaży.
• Dostawa zamówionych produktów odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich, z którymi współpracuje Sprzedawca.
Odbiór osobisty - 0 zł (zamówiony towar oczekuje na odbiór przez 7 dni roboczych), RUMRUK, ul. Przerwy-Tetmajera 4/1, 43-300 Bielsko-Biała, w godzinach 10.00-17.00 (poniedziałek - piątek).
• Forma zapłaty:  płatność online kartą płatniczą lub e-przelewem po uprzednim poinformowaniu o tym droga mailową.
• W przypadku wysyłki poza terytorium Polski koszt jest ustalany indywidualnie i wymagany jest kontakt mailowy.
• Sprzedawca realizuje dostawy wyłącznie na terytorium Polski. Klient w trakcie składania zamówienia wskazuje adres dostawy na terytorium Polski.
• Koszty dostawy, o ile są one wskazane przez Sprzedającego, pokrywa Klient w kwocie podanej przez Sprzedającego w trakcie składania zamówienia przez Klienta.
• Towary przekazywane są Dostawcy, nie później niż do 5 tygodni po otrzymaniu zapłaty ceny sprzedaży.
• W chwili odbioru produktów od Dostawcy Klient zobowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób zwyczajowo przyjęty dla danego rodzaju przesyłek i niezwłocznie zgłosić Dostawcy widoczne uszkodzenia opakowania przesyłki spisując protokół reklamacyjny lub uzyskując inne potwierdzenie zgłoszenia reklamacji związanej z dostawą.
• Sprzedający dokumentuje sprzedaż towaru za pośrednictwem sklepu internetowego fakturą. Faktura wystawiana jest na rzecz klienta, który wskazał numer NIP w dedykowanym ku temu formularzu w trakcie składania zamówienia (pole komentarza).
• Dostępne formy płatności: karta płatnicza.
• W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
• Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Stripe  https://stripe.com/en-pl
• Mogące powstać koszty transakcji nie stanowią przychodu Sprzedającego i uzależnione są od cen wskazanych przez podmioty oferujące daną usługę oraz stanowią ich przychód. Koszty te ponosi Klient.
• W przypadku niemożności realizacji zamówienia przez Sprzedającego poinformuje on niezwłocznie Klienta. Sprzedający zwróci Klientowi niezwłocznie otrzymane od niego świadczenia.VI. POSTEPOWANIE REKLAMACYJNE

• W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności zakupionego produktu z umową przysługuje mu prawo do wniesienia reklamacji. 
• Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej lub wysłana pocztą elektroniczną i zawierać:
• określenie reklamowanego produktu,
• określenie stwierdzonych wad,
• żądanie Klienta w związku ze złożoną reklamacją.
• Reklamacja powinna zostać wysłana na adres korespondencyjny Sprzedawcy lub na adres e- mail: hello@rumruk.com z dopiskiem „Reklamacja". Jeżeli Klient żąda doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową albo odstępuje od zawartej umowy sprzedaży w całości lub w części do pisma reklamacyjnego powinien dołączyć reklamowany produkt.
• Sprzedawca zobowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
• Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z następujących, pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz roszczeń, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Sprzedawcę:
• wniosek o przeprowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823), do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Katowicach, delegatura w Bielsku-Białej (delegatura.bielsko@katowice.wiih.gov.pl),
• wniosek o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej,
c. uprawnienie do skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń w postaci platformy interaktywnej ODR (Online Dispute Resolution), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany Rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/WE. Link do platformy ODR: ec.europa.eu/consumers/odr.VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

• Do korzystania z Serwisu niezbędne jest korzystanie przez Klienta z urządzenia wyposażonego w przeglądarkę internetową z dostępem do sieci Internet oraz posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
• Klient będący Konsumentem może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży na warunkach wskazanych w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Klient będący Konsumentem oświadcza, że zapoznał się z powyższą informacją.
• Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn takich w szczególności jak zmiany przepisów prawa, wydania przez odpowiednie organy aktów administracyjnych nakazujących Sprzedawcy określone w nich postępowanie, wydanie przez sąd orzeczenia nakazującego Sprzedawcy określone w nim postępowanie, zmiany warunków technicznych świadczonych usług, zmiany spowodowane postępem technologicznym, zmian organizacyjnych po stronie Sprzedawcy których skutkiem nie jest następstwo prawne, zmian w zakresie przedmiotu działalności gospodarczej Sprzedawcy.
• W przypadku zmiany Regulaminu, Sprzedawca poinformuje Klienta o tej zmianie za pomocą poczty elektronicznej. Zmieniony Regulamin obowiązują po upływie czternastu dni od dnia poinformowania Klienta, o ile Klient w tym okresie nie złoży oświadczenia o braku zgody na dokonanie zmiany Warunków. W przypadku złożenia takiego oświadczenia, umowa ulega rozwiązaniu, a konto Klienta zostaje usunięte. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na realizację złożonych zamówień przed upływem powyższego okresu, które realizowane są zgodnie z dotychczas obowiązującymi Warunkami.
• W przypadku gdy Klient nie jest Konsumentem lub w przypadku gdy Klient jest Konsumentem przy czym będąc jednocześnie osobą zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, rękojmia za wady fizyczne sprzedanych produktów jest wyłączona.
• Sądem wyłącznie właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych na tle zawartej umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Postanowienie niniejsze nie ma zastosowania do umów zawartych z Klientem będącym Konsumentem.
• Wszelkie opisy i zdjęcia produktów w Sklepie internetowym mogą stanowić przedmiot praw autorskich, a ich dalsze wykorzystywanie jest zabronione bez wcześniejszej zgody Sprzedawcy wyrażonej w formie pisemnej.
• Wszystkie produkty, teksty, grafiki, logotypy i oprogramowanie znajdujące się na stronie internetowej www.rumruk.com są własnością RUMRUK PIOTR SREBRO i są chronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz prawa własności przemysłowej.
• Klient, który nabył jakiekolwiek produkty w Rumruk.com, może z nich korzystać we własnym zakresie, przy czym niedozwolone jest powielanie produktu, dystrybuowanie, kopiowanie, wypożyczanie, wykorzystywanie w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub w części, albo jakiekolwiek modyfikowanie produktu, bez względu na cel i formę tych działań, o ile nie zostanie to uzgodnione w formie pisemnej z Sprzedającym.
• Niniejszy Regulamin oraz wskazane w nim Warunki nie ograniczają jakichkolwiek praw Konsumenta gwarantowanych Konsumentowi obowiązującymi w chwili zawarcia umowy przepisami prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które to przepisy stosuje się w pierwszej kolejności z wyłączeniem postanowień Warunków które te prawa mogłyby ograniczać.
• Regulamin wchodzi w życie z dniem z dniem ogłoszenia
• W sprawach nieuregulowanych stosuje się właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności:
a)  Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny z późn. zm.,
b)  Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta z późn. zm.,
c)  Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
d) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z późn. zm.

Bielsko-Biała, 5.06.2022